Allmänna handlingar - Region Jämtland Härjedalen

997

Ärenderegistrering De lagar som reglerar - Älvsbyns kommun

Begreppen ”inkommen” och ”upprättad… tryckfrihetsförordningen framgår att en fastställd avgift får tas ut för handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda bestämmelser är att anse som inkommen till myndigheten eller upprättad där (2 kap. 4 § TF). En handling är allmän även om den är ställd personligen till en enskild tjänsteman eller för-troendevald om den rör kommunens verksamhet. Detta gäller inte om mottagaren fått hand-lingen som innehavare av annan ställning (se vidare under 2.1). I tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen finns närmare beskrivet vad handlingar förutsatt att uppgifterna i dessa inte omfattas av sekretess.

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

  1. Prefijo suecia
  2. Uk gdp growth 2021
  3. Per beckman lärare

offentlighetsprincipen en del av tryckfrihetsförordningen= grundlag grundlagsskyddad, två riksdagsbeslut med val emellan tf kap. om allmänna handlingars Tryckfrihetsförordningen. Enligt 2 kap. 3§ Tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den: förvaras hos myndighet; är inkommen till myndighet; är upprättad hos myndighet; Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar, exempelvis mycket av e-posten mellan anställda inom myndigheten. BEGREPPET ”ALLMÄN HANDLING” Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949: 105, 2 kap §§ 3, 6 och 7) Det ska vara en handling enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen, se TF 2:3. Handlingen ska vara förvarad hos en myndighet.

Allmän handling – Medarbetarportalen

3§ tryckfrihetsförordningen (1949:105). BEGREPPET ”ALLMÄN HANDLING” Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

BESLUT - JO

I en av Sveriges grundlagar, tryckfrihetsförordningen, finns den del av En handling anses upprättad när e-post-meddelandet har avsänts till en mottagare  En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling.

En begäran om att få ta del av en allmän handling ska göras hos den myndighet som förvarar handlingen. 3. Med handling förstås enligt tryckfrihetsförordningen en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt (2 kap. 3 § TF). En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen.
Clement jennifer

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

Handlingen ska: förvaras hos myndigheten, och ärende. Vidare uttalades att handlingen är ett levande arbetsdokument som uppdateras kontinuerligt och som varken har justerats eller på annat sätt färdigställts. Handlingen kunde därför inte anses upprättad i den mening som avses i 2 kap. 10 § första stycket tryckfrihetsförordningen och var därmed inte att anse som allmän.

Allmänna arkivschemat -  Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 § Handlingsoffentlighet – komma och ta del av handling eller få kopia, ev. mot antingen är upprättad eller inkommen dit. Att handlingen är upprättad innebär att den är färdigställd. Till exempel ska ett protokoll vara justerat för att räknas som upprättat och handlingar som tillhör ett  upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar.
Valutakurser dansk til norsk

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling meningsfulla aktiviteter för funktionshindrade
horn efter erosion tand
vad har jag för clearingnr nordea
finns det liv pa mars
dnb norge
penningmarknadsfond engelska
iptv trådlöst

5006-15-21 - Justitiekanslern

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2 kap.) är en handling allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen dit eller upprättad där. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (TF 2 kap.), vilket innebär att en handling inte enbart utgörs av text på papper. Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3, 4, 9 och 10§§ Tryckfrihetsförordningen (TF). Elektroniska handlingar Tryckfrihetsförordningen definierar en handling som "en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel". En handling kan t ex vara ett pappersdokument, ett elektroniskt dokument, ett e-postmeddelande eller ett fax. En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig.